תקנון השימוש באתר

תודה שבחרתם להשתמש באתרbinu.site  – בינו האוניברסיטה של החיים, ברוכים הבאים!

 1. כללי

1.1. האתר הינו בבעלות מר ברק מצובע, ת"ז 204229231  אשר מופעל על-ידו, עובדיו ו/או מי מטעמו, (להלן "בעל האתר").

1.2. האתר הינו אתר תדמית ותוכן הכולל גם רכישות מקוונות של מוצרים דיגיטליים שונים, ואפשרות הרשמה לקורסים והרצאות.

1.3. מטרת תקנון זה היא להסדיר את היחסים בין בעל האתר לבין משתמשי האתר, בין אם מדובר באדם פרטי, חברה, תאגיד או מפעיל בית ספר, בין אם הוא גולש בעצמו בין אם הוא מפעיל רכיב טכנולוגי הגולש באתר מטעמו. התקנון מהווה הבסיס החוזי המחייב ביחסים אלו.

1.4. השימוש באתר הינו בכפוף לתקנון זה ובהתאם להוראותיו.

1.5. שימוש באתר מהווה הסכמתך לתנאי תקנון זה.

1.6. הוראות תקנון זה יחולו על כל שימוש שייעשה על-ידך באתר, ויהווה את הבסיס המשפטי לכל דיון בינך לבין בעל האתר. על כן, הנך מתבקש לקרוא תקנון זה במלואו.

1.7. בעל האתר שומר על זכותו לשנות תקנון זה מעת לעת, לפי שיקול דעתו הבלעדי, וללא צורך במתן הודעה מראש. כל שינוי יחייב מיד עם הכנסתו לתוקף ע"י בעל האתר.

1.8. בעל האתר רשאי, לפי שיקול דעתו הבלעדי, לשנות את המראה של האתר, התכנים המופיעים בו או כל שינוי מתבקש אחר, ללא צורך בהודעה מראש.

1.9. מוסכם על המשתמשים כי לא תהיה להם כל טענה, תביעה או דרישה כלפי בעל האתר או מי מטעמו בגין ביצועם של שינויים כאמור או תקלות אשר ינבעו מאותם שינויים.

1.10. בעל האתר שומר לעצמו את הזכות להפסיק את פעילות האתר על מנת לבצע פעולות תחזוקה.

1.11. בעל האתר רשאי, על פי שיקול דעתו הבלעדי ובלי צורך לספק נימוק, לחסום ממשתמש פלוני את הגישה לאתר.

1.12. בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה בין התקנון לבין כל פרסום אחר, יגברו הוראות תקנון זה והן אשר תקבענה.

1.13. בעל האתר אינו מתחייב שפעילות האתר לא תופרע, לרבות תקלות בחומרה, בתוכנה או בקווי התקשורת, ולמשתמשים לא תהיה כל טענה בקשר לכך.

1.14. בתקנון זה, המונח “תוכן” או "תכנים" כולל מידע מכל סוג, לרבות כל תוכן מילולי, חזותי, קולי, אור-קולי או כל שילוב שלהם וכן עיצובם, עיבודם, עריכתם, הפצתם ודרך הצגתם, לרבות (אך לא רק): כל תמונה, צילום, איור, הנפשה, תרשים, דמות, הדמיה, דגימה, סרטון, קובץ קולי וקובץ מוסיקלי; כל תוכנה, קובץ, קוד מחשב, יישום, תסדיר, פרוטוקול, מאגר נתונים וממשק וכל תו, סימן, סמל וצלמית.

1.15. כותרות פרקי המשנה בתקנון נועדו לנוחיות הקריאה בלבד ואין לייחס להן משמעות פרשנית.

1.16. התקנון מנוסח בלשון זכר אך תקף לכל המינים בצורה שווה.

1.17. תנאי השימוש באתר חלים על כל הכלול בו.

במידה שאינך מסכים לתנאי השימוש המפורטים להלן הנך נדרש שלא לעשות באתר כל שימוש נוסף.

 

 1. התחייבות המשתמש

2.1.בעשותך שימוש באתר הנך מצהיר כי הובא לידיעתך כל המידע הדרוש לשם שימוש באתר ו/או בשירותי המידע והתוכן הניתנים באתר ו/או באמצעותו.

2.2. בנוסף לאמור לעיל, הנך מתחייב כי לא תעשה אחד או יותר מהדברים הבאים:

2.2.1. הטענה, שליחה או שידור של כל חומר המכיל כל סוג של וירוס מחשב או כל קוד מחשב אחר, המתוכנן להרוס, להפריע או להגביל את השימוש בכל אחד מהמחשבים, השרתים, החומר ו/או התוכנה אשר מצויים בשימוש בעל האתר.

2.2.2. הפצת דואר זבל לשרתי האתר או הצפתם בכל דואר אחר.

2.2.3. פגיעה בכל דרך שהיא בזכויות יוצרים, סימני מסחר ו/או בכל זכות אחרת המצויה באתר זה.

2.2.4. הצבת האתר, או כל חלק ממנו, בתוך מסגרת של אתר אחר, או כחלק מאתר אחר, ללא הסכמה מראש ובכתב של בעל האתר.

2.2.5. שימוש באתר לכל מטרה שהיא בלתי חוקית ו/או פוגענית.

2.2.6. שימוש על ידי מפעיל מבית ספר שלא בהתאם להסכם שיתוף הפעולה המצ"ב לתקנון זה.

 

 1. מדיניות רישום והשתתפות בקורסים

3.1. כללי

3.1.1. ההרשמה וההשתתפות בקורסים הינה בכפוף לתנאים המפורטים להלן. ההרשמה מהווה ביטוי להסכמת המשתתף לתנאים ולמדיניות הרישום.

3.1.2. בתקנון זה, "קורסים" – לרבות סדנאות, הכשרות, שיעורים וכיוצ"ב, המועברים באופן מקוון בהנחייתו של בעל האתר או מי מטעמו ("המרצה").

3.1.3. בעל האתר רשאי להודיע, לפני מועד תחילת הלימודים בקורס, באופן חד צדדי וללא התראה מוקדמת על ביטול הקורס מכל סיבה שהיא. במקרה כזה הודעה תימסר למשתתפים ויבוצע החזר כספי מלא של התשלום שהועבר ע"י המשתתפים.

3.2. רישום לקורס

3.2.1. ההשתתפות בקורס מותנית ברישום ובעמידה בתנאי התשלום. אי-עמידה בתשלומים תהווה עילה לביטול הרישום ולהפסקת ההשתתפות בקורס.

3.2.2. התשלום לקורס נעשה באופן מלא ומראש בעת הרישום. 

3.2.3. מחיר הקורסים מוצג במטבע ישראלי בלבד כולל מע"מ כחוק ויבוצע כנגד חשבונית מס/קבלה.

3.2.4. בעל האתר ו/או מי מטעמו לא יישאו בכל אחריות לכל שימוש בלתי מורשה, שימוש לרעה, שימוש שלא כדין ו/או שימוש במרמה שייעשה ע"י צד שלישי באמצעי התשלום בו נעשה שימוש לשם ביצוע התשלום עבור הקורס.

3.2.5. לבעל האתר תהא הזכות שלא לקבל רישום של אדם פלוני לקורס מכל סיבה שהיא בהתאם לשיקול דעתו הבלעדי.

3.2.6. לבעל האתר תהא הזכות להפסיק את השתתפותו של לקוח בקורס מסיבה של התנהגות שאינה הולמת ומונעת את המשך התנהלותו התקינה של הקורס. במקרה כזה לא יוענק החזר כספי כלשהו.

3.3. ביטול השתתפות בקורס והחזר כספי

3.3.1. לקוח אשר מבקש לבטל את השתתפותו בקורס יודיע על כך לבעל האתר בהקדם תוך מסירת פרטים מאמתים כפי שיידרשו ע"י בעל האתר. הודעה בע"פ תגובה בהודעה בכתב.

3.3.2. הודעת ביטול שתתבצע טרם צפייה בשני שיעורים מאחד מהקורסים המקוונים שבאתר, תזכה את הלקוח להחזר כל התשלומים ששילם עבור הקורס.

3.3.3. הודעת ביטול שתתבצע טרם צפייה בארבעה שיעורים מאחד מהקורסים המקוונים שבאתר תזכה את הלקוח בהחזר כספי של 50% מסך כל התשלומים ששילם עבור הקורס.

3.3.4. הודעת ביטול שתתבצע לאחר צפייה בארבעה שיעורים או יותר מאחד מהקורסים המקוונים באתר לא תזכה את הלקוח בהחזר כספי כל שהוא.

3.3.5. לקוח אשר מעוניין לשלוח הודעת ביטול יצרף להודעת הביטול את אמצעי התשלום בו ביצוע את העסקה (מספר כרטיס אשראי או חשבון בנק + שם מלא, כתובת איימיל ומספר טלפון) לצורך ביצוע ההחזר הכספי ככל והוא זכאי לו.

3.3.6. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, זיכוי לקוח והחזר כספים יבוצע ע"י בעל האתר בתוך 14 ימים מיום קבלת הודעת הביטול ככל והלקוח זכאי.

3.3.7. בנוסף לאמור לעיל, רשאי בעל האתר לגבות ממשתתף שביטל עסקה באשראי או בBIT עמלת ביטול עסקה באשראי או בbit בגובה עמלת הביטול אשר נגבית מבעל האתר ע"י חברת האשראי או חברת הסליקה בגין ביטול העסקה. גובה עמלה זו אינו בשליטתו של בעל האתר ולמשתתפים לא תהיה כל טענה ו/או תביעה בקשר לכך.

3.3.8. לצורך האמור בתקנון זה "מועד תחילת הלימודים בקורס" הינו מועד הפעלת הקורס המקוון.

3.4. הוראות נוספות באשר לרישום והשתתפות בקורסים

3.4.1. השימוש בחומרים שנמסרו ע"י בעל האתר במהלך הקורס הינו לשימושם האישי של המשתתפים ואין לעשות בהם כל שימוש מסחרי אל מול צדדים שלישיים.

3.4.2. בעל האתר הינו בעלת זכויות הקניין הרוחני, לרבות זכויות יוצרים, על חומרי הקורס והתכנים המועברים בו. זכויות היוצרים יכללו, בין היתר, את מצגות הקורס, מבנה הקורס, תכני הקורס, הקלטות הקורס, התמונות והטקסטים המופיעים בשיעורים ובחומרים הנלווים ואת שם הקורס.

3.4.3. אין להעתיק, לפרסם, לשכפל, לשנות, לעבד, למכור, להציג בפומבי, בשלמות ו/או כל חלק מהקורס ו/או מהתכנים המופיעים בו ללא קבלת הסכמה מראש ובכתב של בעל האתר.

3.4.4. ההרשמה לקורס משמעה הסכמה להצטרף לרשימת הדיוור של בעל האתר, ולקבל באמצעותה תכנים פרסומיים ושיווקיים בדבר קורסים עתידיים, מבצעים ותכנים נוספים. הסרה מהדיוור ניתן לבצע בכל עת על ידי פניה בכתב לבעל האתר. הוראות התקנון באשר לדיוור ישיר כאמור בפרק 9 להלן יחולו גם על הצטרפות לרשימת דיוור בעת רישום לקורס.

3.5. הגבלת אחריות

3.5.1. מובהר בזאת כי תכני הקורס מועברים ע"פ מיטב הבנתו, ידיעותיו וניסיונו של בעל האתר או מי מטעמו. בעל האתר או  מי מטעמו אינו אחראי לכל פעולה שתינקט ע"י המשתתפים ו/או לכל פרשנות שתינתן על-ידם לתכנים המועברים בקורס. כל פעולה של משתתף בהסתמכו על התכנים המועברים בקורס הינה על דעתו ואחריותו הבלעדית.

3.5.2. תכני הקורס אינם מתיימרים להוות ייעוץ משפטי, עסקי, שיווקי, כלכלי או אחר, ואינם מחליפים ייעוץ אישי או משפטי המתבסס על היכרות מעמיקה עם הנתונים הפרטניים של המשתתפים ומותאם לצרכיו ואופיו.

3.5.3. בעל האתר אינו מתחייב מה יהיו תוצאות ההשתתפות בקורס עבור המשתתפים, לרבות שיפור במצב הכלכלי הפרטי, העסקי וכיוצ"ב. למשתתפים לא תהיה כל טענה ו/או תביעה כנגד בעל האתר בין הופעה או אי-הופעה של תוצאות מסוימות בסיום הקורס או לאחריו.

3.5.4. האתר והקורסים מיועדים לבגירים ולקטינים. למען הסר ספק לגבי משתמש מתחת לגיל 18 שנים השימוש וביצוע פעולות באתר וכן רכישה של קורסים מקוונים הינה בהתאם לתנאים הקבועים בסעיף 4.2 לתקנון זה. ככל שהמשתתף הינו קטין ו/או מי שנדרש לקבל אישור אפוטרופוס על מנת לבצע פעולה משפטית, וכי אישור שכזה לא ניתן, במקרה כזה המשתתף לא יהיה זכאי לכל השבה כלשהי של התשלומים ששולמו על-ידו ובעל האתר שומר על זכותו למצות את האפשרויות המשפטיות העומדות לרשותו כנגד המשתתף בגין כל נזק שייגרם לה.

 

3.6 פרטיות

3.6.1. בעל האתר ישמור על פרטיות המשתתפים והמידע המסופק על-ידם בכפוף להוראות כל דין.

3.6.2. הודעות ועדכונים מהמרצה למשתתפי הקורס בנוגע לתכני הקורס יועברו באמצעות דואר אלקטרוני או בכל דרך אחרת שיבחר בעל האתר לפי שיקול דעתו.

 

 1. רכישת מוצרים באתר

4.1. ביצוע רכישה באתר אפשרי לכל אדם בעל הכשרות המשפטית לבצע זאת בהתאם לתנאים בסמכות השיפוט החלה עליו והוא הבעלים של כתובת דואר אלקטרוני תקפה.

4.2. במידה שהנך תושב ישראל מתחת לגיל 18 או מי שזקוק לקבלת אישור מאת צד שלישי כלשהו על מנת לבצע פעולה משפטית, הנך מצהיר ומאשר כי קיבלת את הסכמת הורייך ו/או האפוטרופוס ו/או כל צד שלישי כאמור לעיל לביצוע פעולה באתר.

4.3. ביצוע הזמנה ייעשה באמצעות אפשרויות הרכישה המקוונת באתר או ברכישה טלפונית לפי פרטי יצירת הקשר המפורטים באתר.

4.4. במקרים בהם בעל האתר לא יוכל לספק את ההזמנה הודעה על כך תימסר למזמין.

4.5. כדי שבעל האתר יוכל לספק את הזמנתך, ההזמנה צריכה להתקבל ולהיקלט באופן תקין ומסודר, כאשר היא מכילה את כל הפרטים הנדרשים ואופן התשלום.

4.6. התשלום עבור ההזמנה יוצג במטבע ישראלי בלבד ויכלול את מחיר המוצר ומע"מ ע"פ כל דין. בעל האתר שומר על זכותו לשנות את המחירים בכל עת לפי שיקול דעתו הבלעדי, לרבות הודעה על מבצעים והנחות. המחיר הקובע הינו המחיר המופיע באתר בעת ביצוע התשלום.

4.7. זמינות המוצרים וכן המחירים עשויים להתעדכן מעת לעת. באם לא הושלמה הרכישה אין בעל האתר מתחייב לשמור על סל הקניות ו/או על המחיר המקורי עד השלמת הרכישה במועד מאוחר יותר.

4.8. התשלום באתר יתבצע מראש באמצעות תשלום בכרטיס אשראי תקף הניתן לסליקה ע"י אחת מחברות כרטיסי האשראי הפועלות בישראל כדין למעט דיינרס ואמריקן אקספרס. ו/או ע"י רכישה דיגיטלית דרך סליקה של שירות Bit  

4.9 בסיום ההזמנה יישלח דואר אלקטרוני לכתובת הדואר האלקטרוני אותה הזנת במהלך תהליך הרכישה, ובו אישור על ביצוע העסקה ופרטי ההזמנה. מרגע שהתקבל אצלך דואר אלקטרוני כאמור העסקה אינה ניתנת לשינוי או לביטול אלא בכפוף להוראות פרק 5 שלהלן.

4.10. בעל האתר ו/או מי מטעמו לא יישאו בכל אחריות לכל שימוש בלתי מורשה, שימוש לרעה, שימוש שלא כדין ו/או שימוש במרמה שייעשה ע"י צד שלישי בכרטיס האשראי בו נעשה שימוש לשם ביצוע הזמנה.

4.11. לאחר ביצוע רכישה של מוצר דיגיטלי תתאפשר גישה אליו למשך שנה מיום ביצוע העסקה באמצעות הזנת פרטי הזדהות שנשלחים ללקוח לאחר הרכישה. לאחר שנה תיסגר הגישה לתוכן. למען הסר ספק, רכישת מוצר מקנה גישה אישית ובלעדית ללקוח לתוכן המוצר, ואין לעשות שימוש קבוצתי או פומבי בתוכן המוצר שנרכש.

4.12. במקרה שלקוח אשר רכש מוצר באתר הפר תנאי מתנאי תקנון זה, ו/או הפר את זכויות הקניין הרוחני של בעל האתר, ו/או פגע בבעל האתר בכל צורה אחרת, תשלל ממנו המשך הגישה לתוכן המוצר הדיגיטלי שרכש והלקוח מוותר מראש על כל טענה ו/או תביעה כלפי בעל האתר בהקשר זה.

 

 1. ביטול עסקה לרכישת מוצרים שנרכשו באתר

5.1. בעל האתר שומר לעצמו את הזכות לבטל את הרכישה בכל עת, בהודעה ללקוח ותוך מתן החזר כספי ללקוח. במקרה כזה יבוצע החזר כספי עקב ביטול עסקה יבוצע לאמצעי התשלום ממנו בוצעה הרכישה על פי כל דין ולפי מועדי חברת האשראי. למען הסר ספק, ההחזר הכספי יבוצע לפי התשלום אשר שולם בפועל.

5.2 הזכות להחזיר מוצר כפופה לאמור בסעיף 14ג' לחוק הגנת הצרכן, תשמ"א-1981

 

 1. אחריות על התכנים המופיעים באתר

6.1. בעל האתר עושה את מירב המאמצים לוודא כי המידע המוצג באתר הינו מעודכן, מדויק ושלם. יחד עם זאת, יתכנו טעויות סופר במידע המופיע באתר או שהוא לא יהיה מעודכן.

6.2. מובהר בזאת כי המידע המופיע באתר הינו מידע כללי אינפורמטיבי בלבד, ואינו מהווה ייעוץ משפטי, כלכלי, שיווקי, עסקי או אחר, ואינו מחליף ייעוץ משפטי או אישי המתבסס על היכרות עם הנתונים האישיים של הלקוח, ומותאם לצרכיו האישיים.

6.3. מובהר בזאת כי בעל האתר אינו אחראי לכל פעולה שתינקט ע"י המשתמש באתר ו/או לכל פרשנות שתינתן ע"י המשתמש למידע המצוי באתר. כל פעולה של המשתמש הינה על אחריותו הבלעדית.

6.4. בעל האתר לא יישא באחריות לפעילות בלתי חוקית אשר תתבצע ע"י המשתמשים באתר ו/או פעילות בלתי חוקית אשר תתבצע באמצעות המתחזים להיות משתמשים באתר. בכל מקרה, בעל האתר לא ישא באחריות כלשהי לפעולות אשר התבצעו באמצעות גורמים אשר אינם בשליטתו המלאה.

6.5. כל פעולה שינקוט משתמש על סמך המידע המופיע באתר הינה על דעת עצמו בלבד ועל אחריותו בלבד, והמשתמש מוותר מראש על כל טענה ו/או דרישה נגד בעל האתר בגין כל עניין הקשור להסתמכותו על המידע המופיע באתר ו/או בקורסים המקוונים.

 

 1. שיפוי

7.1. המשתמש מתחייב לשפות את בעל האתר בגין כל תביעה, דרישה, נזק, הפסד, אבדן רווח, תשלום או הוצאה שיגרמו לה עקב הפרת תנאי שימוש אלו ו/או הפרת החוק ו/או התגוננות בפני תביעה ו/או הגשת תביעה ו/או כל דרישה שתועלה ע"י צד שלישי, לרבות עלויות שכר טרחת עורכי דין והוצאות משפט.

7.2. מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, המשתמש ישלם את סכומי הנזק הנובעים מאחריותו כאמור לעיל, מיד עם הידרשו לכך בכתב ע"י בעל האתר.

 

 1. פרטיות ושמירת סודיות

8.1. בעל האתר עושה מאמץ סביר על מנת לשמור על סודיות פרטי המשתמשים באתר, על התכנים והמידע המועברים ע"י המשתמשים בזמן השימוש באתר, וכן על מידע שנאסף אודות המשתמשים בזמן הגלישה באתר ("מידע על משתמש"), אשר עשוי לכלול גיל המשתמש, את העמודים באתר בהם ביקרת, משך הצפייה בכל עמוד, מיקומך הגיאוגרפי ונתוני כתובת האינטרנט שבאמצעותה גלשת באתר וכיוצ"ב.

8.2. בעל האתר יהיה רשאי להשתמש במידע על משתמשים לצרכים פנימיים בלבד, כגון ניתוח מידע מצרפי בדבר דפוסי רכישה והתנהגות של משתמשים ו/או ספקים, ולצרכי תחקור תלונות ו/או ביקורות וכן לצרכים שיווקיים לרבות באמצעות "עוגיות" (Cookies), פיקסל של פייסבוק, גוגל אנליטיקס ועוד.

8.3. קבצי "עוגיות" (cookies) הינם קבצים הנוצרים על ידי המכשיר ממנו גלשתם לאתר הכוללים מידע בדבר דפוסי הגלישה שלכם באתר. כל משתמש יכול להגדיר מחדש את הדפדפן שלו כך שיסרב לכל ה-cookies או שיתריע על cookies שנשלחים אליו.

8.4. בעל האתר לא יעביר פרטים אלו לגורמים אחרים, למעט במקרים בהם ביצע המשתמש פעולות לא חוקיות באתר ו/או שנעשה ניסיון לביצוע פעולות שכאלה ו/או במקרים בהם הפר המשתמש את תנאי השימוש ו/או במקרים בהם מתקבל צו שיפוטי המורה לה למסור את פרטי המשתמש ו/או בכל מחלוקת שתתקיים בין משתמש לבין בעל האתר.

8.5. בעל האתר עושה מאמץ סביר לאבטח את המידע המכיל פרטי המשתמשים הרשומים, באמצעים הטכנולוגיים העומדים לרשותו. יחד עם זאת, בעל האתר אינו יכול להבטיח חוסן מוחלט מפני חדירה של גורמים שלישיים למידע האגור בחשבונות בעל האתר – חשבונות המצויים על שרתי מידע בענן של ספקי אחסון חיצוניים ו/או על גבי מחשבי בעל האתר. במקרה כאמור לא תהיה למשתמש כל טענה, דרישה או תביעה כלפי בעל האתר.

 

 1. דיוור ישיר

9.1. בעל האתר מציע למשתמשי האתר להירשם בחינם לרשימת התפוצה ולקבל ממנו דיוור מעת לעת.

9.2. בעת הרשמתך לרשימת התפוצה הנך מסכים כי בעל האתר יהיה רשאי לשלוח אליך דואר אלקטרוני, לשלוח אליך מסרונים (SMS או ווטסאפ), לפנות אליך בכתב או בע"פ, לרבות בכל מידע פרסומי ושיווקי בדבר מבצעים, חידושים באתר וכיוצ"ב. כמו כן, מסירת כתובת הדואר האלקטרוני במהלך תהליך הרכישה מהווה הסכמתך לקבל מבעל האתר דיוור כאמור.

9.3. אם אינך מעוניין שנפנה אליך כמוזכר לעיל יהיה עליך לציין זאת במקום המיועד לכך בדואר האלקטרוני. למען הסר ספק, הנך רשאי, בכל עת, להודיע לבעל האתר על רצונך להסיר את כתובתך מרשימת הדיוור של בעל האתר באמצעות פנייה לבעל האתר.

9.4. האחריות על תקינות פרטי הקשר שנמסרו הינה על המשתמש ובעל האתר לא יהא אחראי לאי-קבלת הטבה ו/או דיוור ו/או כל דבר אחר בקשר לתוכן הדיוור בגין אי-עדכון פרטים ע"י המשתמש.

9.5. במקרה שפרטי הקשר שהוזנו הינם משותפים למשתמשים נוספים מלבד המשתמש אשר הזין את פרטי ההתקשרות באתר, תהווה הזנת הפרטים באתר ע"י המשתמש הצהרה והתחייבות לכך כי הסכמתך לקבל דיוור ישיר מבעל האתר מהווה הסכמה גם מצד המשתמשים האחרים באותם פרטי קשר.

 

 1. הוספת תגובות למידע או כתבות תוכן באתר

10.1. בעל האתר רשאי, בהתאם לשיקול דעתו הבלעדי, לאפשר לגולשים באתר להוסיף תגובות פומביות למידע או כתבות התוכן המתפרסמים מעת לעת באתר.

10.2. בעל האתר אינו בודק את אמיתות ומהימנות תוכנן של התגובות המתפרסמות באתר, ואינו אחראי לכל אי-דיוק, טעות, אי-התאמה או מידע שגוי המופיע בתגובות אלו.

10.3. בעל האתר לא יהיה אחראי לכל נזק ישיר ו/או עקיף שייגרם למשתמשי האתר כתוצאה מצפייה ו/או הסתמכות על התגובות המתפרסמות באתר.

10.4. המשתמש מצהיר כי ברור וידוע לו כי התגובות שייכתב ויפורסמו על-ידי בעל האתר יהיו פומביות וגלויות לעיני כל.

10.5. בעל האתר שומר על זכותו שלא לפרסם ו/או למחוק תגובות אשר יכללו שפה פוגענית ו/או הפרת זכויות קנייניות של אחרים, לרבות זכויות יוצרים ו/או חומר שעשוי לפגוע ברגשות הציבור ו/או חומר בלתי חוקי לרבות לשון הרע, פגיעה בפרטיות או הטעייה צרכנית.

10.6. ידוע ומוסכם על משתמשי האתר כי בעל האתר רשאי להסיר ו/או לא לפרסם תגובות בשלמותן או בחלקן לפי שיקול דעתו הבלעדי ומבלי צורך לעדכן בדבר את כותב התגובה.

 

 1. קניין רוחני

11.1. בעל האתר הינה בעלת זכויות הקניין הרוחני, לרבות זכויות יוצרים באתר ובתכנים הכלולים בו לרבות בקורסים המקוונים, למעט חלקים באתר שבהם בעל האתר הינו מורשה ע"פ רישיון ו/או הסכם לעיצובם. 

11.2. התכנים והמוצרים לרבות הקורסים המקוונים המופיעים באתר נועדו לשימוש פרטי ואישי בלבד וכל שימוש מסחרי בהם ללא קבלת הסכמתו מראש ובכתב של בעל האתר הינו אסור.

11.3. אין להעתיק, לפרסם, להפיץ, לשכפל, לשנות, לעבד, למכור, להציג בפומבי, בשלמות ו/או כל חלק מהאתר ו/או מהתכנים המופיעים בו ו/או לעשות כל פעולה, במישרין או בעקיפין, המהווה הפרה או פגיעה בקניין הרוחני של בעל האתר, ללא קבלת הסכמה מראש ובכתב של בעל האתר.

 

 1. רכישה על ידי בית ספר

12.1. כל הוראות תקנון זה יחולו על רכישת קורסים על ידי בית ספר.

12.2. הפעלת תכנית בהתאם להסכם שיתוף פעולה ראשוני (להלן: "התכנית") תהיה למשך שלושה חודשים בלבד מיום שליחת הלינק אל המפעיל מטעם בית הספר (להלן: "המפעיל"). המשך ההתקשרות הינו כאמור לשלושה חודשים אשר לאחריהם לא תהיה גישה לתכנים וחל איסור לעשות שימוש כלשהו בתכנים אלא אם כן סוכם אחרת בכתב.

12.3. התכנית תועבר לכיתה של עד 35 ילדים.

12.4. המפעיל יעביר את התכנית אחת לשבוע למשך שעה.

12.5. בנוסף לאמור לעיל בסעיף 6 גם תכנים שיועברו על ידי המפעיל אינם באחריות בעל האתר.

12.5. בעל האתר רשאי להפסיק את ההתקשרות בכל שלב.

 

 1. המחאת זכויות

13.1. בעל האתר רשאי להמחות את זכויותיו ו/או חובותיו על פי תקנון זה, כולן או מקצתן, לכל צד שלישי, לפי שיקול דעתו הבלעדי וללא צורך בהודעה מראש, ובכלל זה בהעברות חלקיות, חוזרות ונוספות וככל שלא תיפגענה זכויותיו של המשתמש והכול בכפוף להוראותיו של הסכם זה.

13.2. למשתמש האתר אין הרשאה להמחות את זכויותיו ו/או חובותיו לכל גורם שהוא ללא הסכמתו של בעל האתר ו/או כל גורם מורשה מטעמו במפורש מראש ובכתב.

 

 1. דין ושיפוט

14.1. הדין החל על תקנון זה הוא הדין הישראלי בלבד. סמכות השיפוט לכל עניין ומחלוקת נתונה לבית המשפט השלום בחדרה בלבד.

14.2. כל השתהות או הימנעות של בעל האתר בקיום זכות המגיע לו בהתאם לאמור בתקנון זה לא תיחשב כוויתור על זכות זו.

 

 1. שירות לקוחות

15.1. ניתן ליצור קשר עם בעל האתר לפי פרטי ההתקשרות המופיעים באתר.

15.2. אם אינך שבע רצון מחלק כלשהו מהאתר או מאחד מתנאי תקנון זה אנא כתוב אלינו ונבחן את פנייתך בתשומת הלב הראויה.